Atenció al públic

De 8:00h a 18:00h.

C/ Santa Llúcia, 5

08490 Tordera

93 764 01 97

vedrunatordera@vedruna.cat

Educació infantil

ELS MÉS PETITS DE L'ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

Protagonistes del seu creixement

Basem l’aprenentatge en el joc, una eina Aprenem jugant, juguem per aprendre. Amb el joc, l’infant relata, imagina, construeix sentit i s’expressa en llibertat molt rica amb un potencial pedagògic immens, un instrument poderós de comunicació, de socialització i de desenvolupament moral, a més d’una eina d’expressió i de control emocional.

Aprenem jugant, juguem per aprendre. Amb el joc, l’infant relata, imagina, construeix sentit i s’expressa en llibertat.

La infantesa és l’etapa de la vida d’una persona on trobem ritmes maduratius més diferents a causa de l’edat dels alumnes. Per aquesta i altres raons, a la nostra Escola hem creat la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), integrada per un equip de mestres i l’equip psicopedagògic del centre; tots plegats conformen l’Equip Psicopedagògic d’Orientació i Suport, que, en comunicació permanent amb el claustre, és a dir, amb el conjunt de mestres o professors de cada etapa, treballa amb els alumnes per respectar els diferents ritmes maduratius a través de grups reduïts, de desdoblaments i, si és el cas, d’atencions individualitzades que tenen com a objectiu fer un seguiment acurat del desenvolupament de cada nen i de cada nena.

Quan un infant arriba a la nostra Escola, es troba amb un entorn acollidor i se sent estimat i acompanyat per les mestres.

Darrere de totes les situacions educatives que experimentarà l’infant hi ha una educació en valors i una educació emocional. Això li permetrà establir el vincle afectiu necessari en qualsevol relació i serà el fonament per a futurs aprenentatges i nous canvis d’etapa.

Al mateix temps, es troba amb un entorn estructurat i organitzat d’acord amb unes pautes de comportament que dibuixen uns ritmes. Aquests hàbits i aquestes rutines li proporcionen seguretat i li permeten tenir autonomia i iniciativa personal.

Darrere de totes les situacions educatives que experimentarà l’infant hi ha una educació en valors i una educació emocional. Des d’aquest escenari es treballaran els múltiples aspectes que integren la persona per aconseguir aprendre a ser, aprendre a fer i aprendre a conviure.

L’etapa del llenguatge pren una radical importància, ja que és en aquestes edats quan més es desenvolupa i s’estructura. El llenguatge és essencial per a la construcció del coneixement. Ensenyem a parlar i a estructurar el pensament, tant l’individual com el col·lectiu.

Amb aquest objectiu, fem un treball profund de consciència fonològica que serà la base per al desenvolupament de la consciència i la competència comunicatives.

La lectura i el foment de l’hàbit lector, d’una banda, i la destresa necessària en motricitat fina per desenvolupar l’escriptura, de l’altra, són dues pràctiques recurrents i imprescindibles durant aquests anys.

En aquesta etapa, es constata que la connexió entre les diferents àrees en els projectes de treball, o treball per projectes, ajuda els alumnes a desenvolupar-se integralment i a entendre el món que els envolta.

Aquest tipus de treball fa que els infants obtinguin uns procediments que els ajuden a treballar en equip, a organitzar-se per buscar informació, a seleccionar-la, a comprendre-la, a relacionar-la, a assimilar-la i, en definitiva, a convertir-la en coneixement estructurat.

Basem l’aprenentatge de les matemàtiques en els contextos de la vida quotidiana dels infants, com a instrument de coneixement i d’anàlisi de la realitat, de raonament i d’interpretació del món que els és pròxim.

Entrem en contacte amb la llengua anglesa a través de diferents activitats que ens permeten introduir l’anglès de forma escrita i oral. Quan abans tinguin una bona immersió, més domini tindran de la llengua.

Entenem que les noves tecnologies són un recurs pràctic i immediat per assolir els diferents aprenentatges sense oblidar que estem en una etapa molt experimental i de manipulació.

És per això que els recursos dels quals disposem principalment són interactius i ajuden a desenvolupar, també, la creativitat, una altra de les dimensions que des dels llenguatges plàstic, corporal i musical situa l’infant en els camins de la generació d’idees.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website